Algemene voorwaarden

Artikel 1
Rechtsverhouding

Onder de verantwoordelijkheid van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee vallen de volgende locaties:

 • De Staver, Sommelsdijk
 • ’t Zuiderdiep, Stellendam
 • De Gooye, Dirksland
 • De Grutterswei, Oude-Tonge
 • Dorpstienden, Ouddorp
 • Oostdam, Goedereede
 • ’t Haegse huus, Stellendam

Door ondertekening van een overeenkomst van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee, danwel door betreding van de accommodatie(s), verklaart de gebruiker (voldoende) kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en aanvaardt daarmee de gelding van deze voorwaarden.

Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee en de gebruiker zijn overeengekomen.

Artikel 2
Algemeen

De ter beschikkingstelling omvat (het gedeelte van) de accommodatie die omschreven is in de overeenkomst. De voor het verkleden en douchen, wassen en toiletbezoek benodigde ruimten worden door Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee, naast de in de overeenkomst beschreven accommodatie, beschikbaar gesteld. Van de beschreven ruimten zoals hiervoor beschreven mag ten hoogste 15 minuten voor en 15 minuten na de gereserveerde tijdvakken gebruik worden gemaakt. De afgesproken tijden dienen in acht te worden genomen en ook opruimings- of schoonmaakwerkzaamheden dienen in dit tijdvak plaats te vinden.

De diverse producten van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee worden gecontroleerd op houdbaarheidsdatum en versheid.

Artikel 3
Toezicht en veiligheid

Onderdeel 1 – bij verhuur accommodatie/zaal

Tijdens het ter beschikking gestelde tijdvak houdt de gebruiker toezicht op en is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de personen in (het betreffende gedeelte van) de accommodatie. De gebruiker wordt hierbij geadviseerd om een EHBO/BHV opgeleide persoon aanwezig te hebben. De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op veiligheid, op ordelijk gebruik en een goede gang van zaken met betrekking tot  de ter beschikking gestelde ruimte(s) en inventaris. De gebruiker is bekend met de toegangsvoorwaarden, welke zijn bijgesloten, en is verantwoordelijk voor de naleving hiervan. Er is geen minimum leeftijd voor het betreden van de accommodatie(s), met uitzondering van leeftijdsgebonden evenementen. Deze worden duidelijk aangegeven en hierop zal gecontroleerd worden. Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee behoudt zich het recht voor om bepaalde personen de toegang tot de accommodatie voor bepaald of onbepaalde tijd te ontzeggen, zulks na overleg met de gebruiker. Bij gedrag dat door andere gasten als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt een waarschuwing en bij herhaling volgt verwijdering uit de accommodatie. Onverminderd dienen aanwijzingen door of vanwege het personeel van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee gegeven, stipt op te worden gevolgd. De gebruiker verleent tevens medewerking en neemt deel aan (oefen)ontruimingen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften gebruiken van de in de accommodatie aanwezige materialen. De gebruiker dient in het geval van medische of technische problemen contact op te nemen met de balie/receptie van de accommodatie.

Onderdeel 2 – bij recreatieve deelname

Tijdens de periode dat de gebruiker aanwezig is in de accommodatie(s) is de persoon zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. De gebruiker is verantwoordelijk voor  ordelijk gebruik en een goede gang van zaken met betrekking tot  de ter beschikking gestelde ruimte(s) en inventaris. De gebruiker is bekend met de toegangsvoorwaarden, welke zijn bijgesloten, en is verantwoordelijk voor de naleving hiervan. Er is geen minimum leeftijd voor het betreden van de accommodatie(s), met uitzondering van leeftijdsgebonden evenementen. Deze worden duidelijk aangegeven en hierop zal gecontroleerd worden. Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee behoudt zich het recht voor om bepaalde personen de toegang tot de accommodatie voor bepaald of onbepaalde tijd te ontzeggen. Bij gedrag dat door andere gasten als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt een waarschuwing en bij herhaling volgt verwijdering uit de accommodatie. Onverminderd dienen aanwijzingen door of vanwege het personeel van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee gegeven, stipt op te worden gevolgd. De gebruiker verleent tevens medewerking en neemt deel aan (oefen)ontruimingen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften gebruiken van de in de accommodatie aanwezige materialen. De gebruiker dient in het geval van medische of technische problemen contact op te nemen met de balie/receptie van de accommodatie.

Artikel 4
Het gebruik

Zonder voorafgaande toestemming van de locatiemanager of door hem/haar aangestelde leidinggevende is het niet toegestaan om:

 • De instellingen van de technische installaties te veranderen
 • Harde muziek ten gehore te brengen
 • Reclame te maken
 • Zelf dranken en/of spijzen mee te brengen, met uitzondering van het zwembadterras in de Staver en het Zuiderdiep
 • Te roken
 • Dieren in de accommodatie(s) te brengen (m.u.v. blindengeleidehond/officiële hulphond)
 • Vervoermiddelen (uitgezonderd invalidenwagens) in de accommodatie(s) te brengen
 • Andere ruimte(s) te betreden dan het gereserveerde
 • Nagels/punaises/spijkers/schroeven te slaan/draaien in de accommodatie(s)
 • Straatschoeisel in de sporthal of zwembad te dragen
 • Met badkleding de overige accommodatie(s) te betreden
 • Glaswerk in de zwemzalen mee te nemen
 • Overlast te veroorzaken bij overige gasten of in de omgeving
 • De zwemzaal te betreden

Inventaris en materialen van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee dienen alleen gebruikt te worden voor zover deze ter beschikking zijn gesteld en uitsluitend voor de daarvoor bestemde doeleinden. Na afloop van het gebruik dienen de materialen zorgvuldig te worden opgeborgen. Indien er schade of vermissing van inventaris of materialen van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee wordt geconstateerd, zal dit vereffend worden op factuur.

Op aanwijzing van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee kan de gebruiker de verwarming en verlichting gebruiken en bedienen. Deze dienen in neutrale stand teruggebracht te worden na gebruik en er dient een nazicht inzake brandveiligheid gedaan te worden. De gebruiker meldt elke beschadiging of defect aan Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee. Bij gebruik van licht/geluid in die mate, dient er toestemming gevraagd te worden aan de locatiemanager, in verband met de Hinderwet.

Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee schenkt geen alcohol aan personen onder 18 jaar. Er kan naar legitimatie gevraagd worden bij twijfel. Tevens is bij besloten feesten niet toegestaan om personen onder 18 jaar alcohol te schenken. Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee behoudt zich het recht voor om hierop te controleren en te handhaven.

Retourneren van artikelen is bij Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee in de regel niet mogelijk. Uitsluitend bij zeer zwaarwegende omstandigheden zijn entreebewijzen inwisselbaar tegen contanten.

Artikel 5
Aansprakelijkheid

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, die direct of indirect verband houdt met het gebruik van de accommodatie, ruimten of inventaris. Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee is, behoudens grove schuld of opzet, niet aansprakelijk voor:

 • Het beschadigen, verwisselen, zoekraken, ontvreemden of het anderszins verloren gaan van eigendommen van de gebruiker, diens leden of andere derden
 • Schade aan zaken of schade aan personen die op enigerlei wijze voortvloeit uit een handelen of nalaten van de gebruiker rond het gebruik of het betreden van de beschikbaar gestelde accommodatie, ruimten of inventaris
 • Schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de gereserveerde ruimte ten gevolge van overmacht of technische storingen. In voorkomende gevallen vervalt het recht op gebruik binnen het ter beschikking gestelde tijdvak, doch zal daartegenover voor het ter beschikking gesteld tijdvak de overeengekomen vergoeding niet worden geheven
 • Het niet in gebruik kunnen nemen van de voorzieningen, zoals douches, in verband met eventuele legionella besmetting

Artikel 6
Prijsaanpassingen

Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee heet het recht de prijs indien nodig aan te passen op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 7
Betaling

Het afgenomen product/gereserveerde tijdvak kan voldaan worden via contant, pin of op factuur. Voor afnames onder € 25,00 op factuur worden € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. De factuur volgt zo spoedig mogelijk en dient voor vervaldatum voldaan te worden. Nadat de vordering opeisbaar is geworden, zal gebruiker eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld en zal een termijn van 16 dagen worden gegund om alsnog de verplichtingen na te komen. Mocht gebruiker zijn verplichtingen ook na ommekomst van die termijn niet nakomen, dan is gebruiker in verzuim en is Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee  gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan gebruiker. In dat geval kan gebruiker geen aanspraak maken op terugvordering van reeds betaalde bedragen of enige schadevergoeding.

Namens Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee  kan periodiek worden gecontroleerd of gebruiker zich aan de voorwaarden uit artikel 3 houdt. Indien Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee constateert dat dit niet het geval is, kan zij de gebruiker hierop aanspreken. Bij herhaling van het niet voldoen aan de voorwaarden, wordt de gebruiker schriftelijk in gebreke gesteld waarbij gebruiker de gelegenheid wordt geboden om alsnog binnen een termijn van een week de bovengenoemde voorwaarden te voldoen. Indien gebruiker na afloop van deze week nog steeds niet aan de voorwaarden heeft voldaan, is Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee  gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleden of te lijden schade te verhalen op gebruiker.

Artikel 8
Voorbehouden

Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee  behoudt zich het recht voor incidenteel gedurende het ter beschikking gestelde tijdvak over de accommodatie te beschikken. Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee kan tevens besluiten de accommodatie op bepaalde dagen en uren te sluiten. Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee  zal gebruiker tijdig informeren indien zij zelf over de accommodatie wenst te beschikken. Als dit zich voordoet, dan vervalt het recht op gebruik binnen het ter beschikking gestelde, doch zal daartegenover voor dit tijdvak de overeengekomen vergoeding niet in rekening worden gebracht.

Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee  behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen c.q. aan te vullen, indien zij zulks noodzakelijk acht. De wijzigingen c.q. aanvullingen worden geacht stilzwijgend op deze overeenkomst van toepassing te zijn.

Artikel 9
Opzegging en tussentijdse beëindiging

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door gebruiker is niet mogelijk. Enkel bij incidentele reservering: U kunt kosteloos een ter beschikking gesteld tijdvak annuleren tot 24 uur voor de gereserveerde datum, tenzij er aanvullende afspraken zijn gemaakt in uw overeenkomst. Bij annulering binnen 24 uur brengen wij het volledige bedrag in rekening.

Artikel 10
Gegevensbescherming

Stichting Sport & Recreatie streeft ernaar om alle gegevens, van klanten, collega’s en verenigingen goed te beschermen. Wij slaan enkel gegevens op welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze activiteiten. De gebruiker heeft het recht om de gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De gebruiker dient zich te wenden tot de balie/receptie van de accommodatie om zijn/haar gegevens in te zien/wijzigen/verwijderen.

Artikel 11
Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter in Nederland.

Artikel 12
Slotbepaling

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee.